ملوانی که قاتل ماهی های زینتی بود دستگیر شد

دسترسی نابرابر به منابع ظرفیت زنان را برای تضمین بهره وری کشاورزی، امنیت معیشت و امنیت غذایی محدود می کند و به طور فزاینده ای با فقر، مهاجرت و شهرنشینی مرتبط است.

مروزه ماهی زینتی یک تجارت نوظهور است و فرصت های گسترده ای را ارائه می دهد. دسترسی به منابع مرتبط با شیلات شامل واحد ماهیان زینتی، واحد پرورش و پرورش و مدیریت واحد 90 درصد و دسترسی به منابع تولید، بازاریابی و درآمد 76.5 درصد بود.

با در نظر گرفتن این موضوع، این مطالعه به منظور تحلیل میزان دسترسی و کنترل بر منابع توسط مردان و زنان در شرکت‌های ماهیان زینتی انجام شد. دسترسی و کنترل مردان و زنان بر منابع خانگی، منابع شیلات و منابع مالی مورد مطالعه قرار گرفت.

روز در این فعالیت ها لباس منشی بیمارستان در تغذیه ماهی، تمیز کردن مخازن، سیفون کردن، تهیه خوراک و بازاریابی شرکت داشتند و به طور متوسط 4 ساعت در روز وقت می گذاشتند.

دسترسی مردان و زنان به منابع خانگی، ماهیگیری و مالی در شکل 5 نشان داده شده است. از شکل 5 مشخص است که دسترسی مردان به منابع برای خانوارها، شیلات و منابع مالی بیشتر بوده است.

دسترسی مردان به منابع خانگی مانند زمین، مزرعه، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی های خانوار به طور قابل توجهی بیشتر از زنان بود.

نمودار 5 همچنین نشان می دهد که دسترسی زنان به منابع برای خانوارها، شیلات و منابع مالی نسبتاً کمتر بوده است. دسترسی زنان به منابع خانگی کمتر بود حتی زمانی که زمان صرف شده توسط آنها برای کارهای خانگی بیشتر بود.

دسترسی زنان به منابع خانگی مانند زمین، مزرعه، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی های خانوار 70 درصد بود که به طور قابل توجهی کمتر از مردان بود.

گوشت ماهی بسیار لذیذ و خوشمزه تر از گوشت شترمرغ بوده است. دسترسی به منابع مرتبط با شیلات شامل واحد ماهیان زینتی، واحد پرورش و پرورش، مدیریت واحد، تولید، بازاریابی و منابع درآمد 57 درصد بود.

گاها لژ کفش سبب شده که کودکان در استخر های ماهی زینتی راحت تر بتوانند راه بروند و بازیگوشی کنند، از این رو کفش های شما بسیار قابل اهمیت هستند.

دسترسی به منابع مالی مانند درآمد، هزینه و پس‌انداز 63.75 درصد بود، اما دسترسی به وام کمتر و 49.51 درصد بود.

  • منابع:
    1. Gender Analysis of Ornamental Fish Production Units in Maharashtra, India
  • تبلیغات: 
  1. مرجع خرید زغال خودسوز قلیان
  2. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!
  3. ارگونومیت صندلی بسیار در سلامتی انسان مهم است
  4. کشف سنگین ترین موجود زنده دنیا در جار پلاستیکی!